วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)


แนวข้อสอบโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)ของกพร(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)ของ กพร.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ของ กพร.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
- แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความหมายของบทความ
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบ Personality  Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 

ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com


วิธีการคัดเลือก
        ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
        ขั้นตอนที่ 1   การทดสอบความรู้พื้นฐาน 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย
1)    วิชาความสามารถทางภาษาไทย (เน้นความสามารถทางด้านการสื่อสาร)
2)    วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
3)    วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) 

        ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนน 550 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Paper-based Testing หรือได้คะแนน 213 ขึ้นไป สำหรับการสอบแบบ Computer-based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนน 6.0 ขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันที่สมัคร จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) 
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานขั้นตอนที่ 1 จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 2
 
        ขั้นตอนที่ 2   การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ์ ประกอบด้วย
1)    การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผล และความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การต่างประเทศ ในประเด็นร่วมสมัยของประเทศไทย  
2)    การทดสอบวัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ์  
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบในขั้นตอนที่ 3 

        ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์  ประกอบด้วย 
1)    การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Center ซึ่งเป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้สมัครสอบจากการสังเกตในสภาวการณ์ต่างๆ ที่ผู้สมัครได้พบเจอในสถานที่และเวลาอันจำกัด อาทิเช่น การควบคุมอารมณ์ การแสดงภาวะผู้นำ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น จัดสอบโดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)    การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาต่างๆ มาเป็นกรรมการในการสอบ 
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่ 3  แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร(22 พ.ค.-5 มิ.ย.55)
กปภ.ข.4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง ช่างโยธา3 ช่างเครื่องกล3 และช่างไฟฟ้า3ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วน ภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร1. ช่างโยธา 3 จำนวน 5 อัตรา2. ช่างเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา3. ช่างไฟฟ้า 3 จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1. ตำแหน่งช่างโยธา 3มีวุฒิ ปวส. ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ/ช่างโยธา2. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3มีวุฒิ ปวส. ช่างเครื่องยนต์/ช่างเครื่องกล/ช่างกลโรงงาน3. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3มีวุฒิ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2555 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.2555 ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7720-0517 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง http://reg4.pwa.co.th 


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.77 MB )

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 สุราษฎร์ธานี
1.       ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
ก. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ข. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ตอบ  ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
2.       ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก
ก.       (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)
3.        การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบน
ก.       กปภ.ข. 4                                                                                       ค. กปภ.ข. 6
ข.       กปภ.ข. 5                                                                                       ง. กปภ.ข. 9
ตอบ   กปภ.ข. 4                   อยู่ที่  (สุราษฏร์ธานี)           กปภ.ข. 6  (ขอนแก่น) 
กปภ.ข. 5  (สงขลา)             กปภ.ข. 9  (เชียงใหม่) 
4.        หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)

5.        ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ) 
6.        ใครคือผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการ
ก.       หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม                                                ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ข.       คณะกรรมการทำลายหนังสือ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ           ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย  2 คน
7.        คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป 
ก.ระดับ 2                                                                                              ค.ระดับ 4 
ข.ระดับ 3                                                                                              ง.ระดับใดก็ได้

ตอบ  ข.ระดับ 3
8.       ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด 
ก.ปลัดจังหวัด                                                                                       ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข.อธิบดี                                                                                                 ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ  ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
9.        หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด
ก.       กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร                  ค. ห้องสมุด
ข.       ส่วนราชการเก็บเอง                                                                    ง. เก็บไว้ที่ใดก็ได้
ตอบ       ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
10.     หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย
ก.       7   ปี                                                                                                ค.  9  ปี
ข.       8  ปี                                                                                                 ง.  10  ปี
ตอบ  ง.  10  ปี             (อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 
12.     ข้อใดคือความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ก.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นเท่านั้น
ข.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นและยาว
ค.       การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ง.       ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
13.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด

ก.       เศรษฐกิจมีคุณภาพ                                                                                      ค. ชุมชน เข้มแข็ง

ข.       สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน                                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14.     ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ

ก.       การตัดสินใจว่าจะนำผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจมาใช้อย่างไร

ข.       ให้ความสนใจกับ “รายได้” และ “ค่าใช้จ่าย” ของกิจการ

ค.        การทำความรู้จัก ชนิดและประเภทของรายได้ของกิจการและติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ 

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ช่างเครื่องกล 3
2. ช่างไฟฟ้า 3
3. ช่างโยธา 3
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ช่างเครื่องกล 3
2. ช่างไฟฟ้า 3
3. ช่างโยธา 3
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 

ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com


1.       ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
ก. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ข. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ตอบ  ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
2.       ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก
ก.       (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)
3.        การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบน
ก.       กปภ.ข. 4                                                                                       ค. กปภ.ข. 6
ข.       กปภ.ข. 5                                                                                       ง. กปภ.ข. 9
ตอบ   กปภ.ข. 4                   อยู่ที่  (สุราษฏร์ธานี)           กปภ.ข. 6  (ขอนแก่น) 
กปภ.ข. 5  (สงขลา)             กปภ.ข. 9  (เชียงใหม่) 
4.        หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)

5.        ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ) 
6.        ใครคือผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการ
ก.       หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม                                                ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ข.       คณะกรรมการทำลายหนังสือ                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ           ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย  2 คน
7.        คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป 
ก.ระดับ 2                                                                                              ค.ระดับ 4 
ข.ระดับ 3                                                                                              ง.ระดับใดก็ได้

ตอบ  ข.ระดับ 3
8.       ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด 
ก.ปลัดจังหวัด                                                                                       ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข.อธิบดี                                                                                                 ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ  ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
9.        หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด
ก.       กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร                  ค. ห้องสมุด
ข.       ส่วนราชการเก็บเอง                                                                    ง. เก็บไว้ที่ใดก็ได้
ตอบ       ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
10.     หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย
ก.       7   ปี                                                                                                ค.  9  ปี
ข.       8  ปี                                                                                                 ง.  10  ปี
ตอบ  ง.  10  ปี             (อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 
12.     ข้อใดคือความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ก.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นเท่านั้น
ข.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นและยาว
ค.       การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ง.       ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
ตอบ   ง. ถูกเฉพาะ   ข  และ ค
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

13.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด

ก.       เศรษฐกิจมีคุณภาพ                                                                                      ค. ชุมชน เข้มแข็ง

ข.       สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน                                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14.     ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ

ก.       การตัดสินใจว่าจะนำผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจมาใช้อย่างไร

ข.       ให้ความสนใจกับ “รายได้” และ “ค่าใช้จ่าย” ของกิจการ

ค.        การทำความรู้จัก ชนิดและประเภทของรายได้ของกิจการและติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ 

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ช่างเครื่องกล 3
2. ช่างไฟฟ้า 3
3. ช่างโยธา 3
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1. ช่างเครื่องกล 3
2. ช่างไฟฟ้า 3
3. ช่างโยธา 3
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 

ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

1.       ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวงก. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงข. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐานง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐานตอบ  ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน2.       ข้อใดมีความหมายว่า บันทึกก.       (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)3.        การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบนก.       กปภ.ข. 4                                                                                       ค. กปภ.ข. 6ข.       กปภ.ข. 5                                                                                       ง. กปภ.ข. 9ตอบ   กปภ.ข. 4                   อยู่ที่  (สุราษฏร์ธานี)           กปภ.ข. 6  (ขอนแก่น) กปภ.ข. 5  (สงขลา)             กปภ.ข. 9  (เชียงใหม่) 4.        หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)
5.        ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ)
6.        ใครคือผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการก.       หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม                                                ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรข.       คณะกรรมการทำลายหนังสือ                                                   ง.  ถูกทุกข้อตอบ  ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ           ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย  2 คน7.        คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป 
ก.ระดับ 2                                                                                              ค.ระดับ 4 
ข.ระดับ 3                                                                                              ง.ระดับใดก็ได้
ก.ระดับ 2                                                                                              ค.ระดับ 4 ข.ระดับ 3                                                                                              ง.ระดับใดก็ได้ตอบ  ข.ระดับ 38.       ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด 
ก.ปลัดจังหวัด                                                                                       ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข.อธิบดี                                                                                                 ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก.ปลัดจังหวัด                                                                                       ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข.อธิบดี                                                                                                 ง.ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบ  ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด9.        หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใดก.       กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร                  ค. ห้องสมุดข.       ส่วนราชการเก็บเอง                                                                    ง. เก็บไว้ที่ใดก็ได้ตอบ       ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร10.     หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลายก.       7   ปี                                                                                                ค.  9  ปีข.       8  ปี                                                                                                 ง.  10  ปีตอบ  ง.  10  ปี             (อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
12.     ข้อใดคือความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นเท่านั้นข.       การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นและยาวค.       การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ง.       ถูกเฉพาะ   ข  และ คตอบ   ง. ถูกเฉพาะ   ข  และ คการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ  อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
13.     แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด
ก.       เศรษฐกิจมีคุณภาพ                                                                                      ค. ชุมชน เข้มแข็ง
ข.       สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน                                                                       ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี14.     ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ
ก.       การตัดสินใจว่าจะนำผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจมาใช้อย่างไร
ข.       ให้ความสนใจกับ “รายได้” และ “ค่าใช้จ่าย” ของกิจการ
ค.        การทำความรู้จัก ชนิดและประเภทของรายได้ของกิจการและติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ 
ง.       ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)1. ช่างเครื่องกล 32. ช่างไฟฟ้า 33. ช่างโยธา 3จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)1. ช่างเครื่องกล 32. ช่างไฟฟ้า 33. ช่างโยธา 3ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอนwww.topthaitest.com